นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 161 คน

เยี่ยมชม 28,470 คน

สภาพสังคม
การศึกษา
- ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก
- การเรียนรู้ชุมชน ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ 1


การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินปัก- กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หินปัก
- ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) 10 แห่ง (ประจำทุกหมู่บ้าน)- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 ของครัวเรือนทั้งหมด


ศาสนา

ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดภายในตำบลจำนวน 5 แห่ง

1. วัดหินปักเหนือ 2. วัดหินปักใหญ่
3. วัดหินปักทุ่ง4. วัดสำโรงน้อย
5. วัดสำโรงใหญ่


การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
สถานีบริการน้ำมัน 3 แห่ง
ร้านอาหาร 3 แห่ง
ร้านค้าต่างๆ 25 แห่ง


มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 7 กลุ่ม

1. กลุ่มทอผ้าบ้านพวน 2. กลุ่มทอแสงจันทร์ผ้ามัดหมี่
3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหินปัก 4. กลุ่มไทยพวนคลาสิค
5. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาหินปัก 6. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
7. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์และเย็บผ้า
เปลี่ยนภาษา