นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 149 คน

เยี่ยมชม 28,472 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
- ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง
- ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง
- ถนนในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนดิน

โทรศัพท์
(1) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 หมายเลข
(2) เบอร์สายด่วน 24 ชม. จำนวน 1 หมายเลข
(3) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล


การไฟฟ้า

ภายในตำบลหินปัก มีไฟฟ้าประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มทุกหมู่บ้าน

ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหินปักมีงบประมาณจำกัด หากมีงบประมารก็จะดำเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การประปา

ภายในตำบลหินปัก มีน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภคประมาณ 99 % และยังมีความต้องการขยายเขตประปาให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แต่ยังขาดงบประมาณเนื่องจากการขยายเขตประปาต้องใช้งบประมาณสูง

เปลี่ยนภาษา