เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม
- ถนนระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลาดยาง
- ถนนในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง
- ถนนในพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนดิน

โทรศัพท์
(1) โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 หมายเลข
(2) เบอร์สายด่วน 24 ชม. จำนวน 1 หมายเลข
(3) หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล0.02s. 0.50MB