เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบลที่มาของชื่อ “ หินปัก ” ได้มาจากชื่อหมู่บ้านและชื่อวัดเก่าแก่ จากการบอกเล่าสืบต่อกันมาและจากหลักฐานที่ปรากฏ แต่เดิมบริเวณที่เรียกว่า บ้านหินปักใหญ่ มีหินขนาดใหญ่มากก้อนหนึ่ง ตั้งอยู่ในลักษณะปักอยู่โดดเดี่ยวกลางลานริมลำคลอง ( บริเวณหลังบ้านอดีต กำนันสุเทพ ทองแท้ หมู่ที่ 6 ) ปัจจุบันไม่มีปรากฏ เข้าใจว่าจมอยู่ใต้ลำคลองที่ตื้นเขิน ซึ่งที่มา ของชื่อบ้านหินปักใหญ่หมายถึง หินใหญ่ที่ปักอยู่ก้อนนี้เอง

สำหรับที่มาของหิน ชัชวาลย์ สุคันธวิภัติ (2523) ได้สันนิษฐานไว้ว่า ตามสภาพภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของบ้านหินปักใหญ่ และบริเวณใกล้เคียง เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองไหลผ่าน พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียว ไม่มีส่วนใดปรากฏ เป็นโครงสร้างของเปลือกโลก ส่วนที่เรียกว่า หิน โขดหิน หรือ ภูเขา โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเลย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีก้อนหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาตามธรรมชาติใน ลักษณะหินก้อนเดียวโดดๆ ดังนั้นคงจะเป็นหินที่มนุษย์นำมาตั้งไว้ อาจจะเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านหินปักใหญ่ ซึ่งเป็นคนพวนพวกแรกที่อพยพเข้ามาได้นำเอาวัฒนธรรมหินใหญ่ ( Megalithic culture ) ที่ได้รับอิทธิพลจากบรรพบุรุษที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองพวน เชียงขวาง ดินแดนแห่ง ทุ่งไหหิน ( A Plan of Jars ) เข้ามาด้วย เมื่อมีผู้นำ หรือผู้ที่มีคนเคารพนับถือมากๆ ได้ตายลง จึงได้มีการเผาหรือ ฝัง แล้วนำเอาหินขนาดใหญ่ มาตั้งทับบริเวณที่ทำพิธีเป็นสัญลักษณ์ ; เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เคารพเซ่นไหว้ ตามวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติมา ต่อมาบริเวณนี้มีผู้คนอาศัยอยู่เพิ่มมากขึ้น กลายเป็นชุมชนหนาแน่น เมื่อมีการเรียกชื่อหมู่บ้านก็เลยเรียกตามสัญลักษณ์ ; ที่เป็นที่สังเกตได้ง่าย จึงได้เรียกหมู่บ้านที่มีก้อนหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ว่า บ้านหินปักใหญ่ ต่อมาได้มีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นในบริเวณใกล้เค ียง ก็ยังเรียกชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านหินปัก แต่เพิ่มชื่อต่อท้ายตามทิศที่ตั้ง และสภาพภูมิประเทศ คือ หมู่บ้านที่ตั้งใหม่อยู่ทางทิศเหนือ ของบ้านหินปักใหญ่ ก็เรียกว่า บ้านหินปักเหนือ หมู่บ้านที่ตั้งออกไปนอกกลางทุ่ง ก็เรียกว่า บ้านหินปักทุ่ง และหมู่บ้านที่อพยพเข้ามาทีหลัง บริเวณที่ตั้งหมู่บ้าน มีต้นสำโรงต้นใหญ่มากขึ้นอยู่ จึงเรียกว่า บ้านสำโรงใหญ่ และที่ติดตามมาตอนหลัง มาตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้บ้านสำโรงใหญ่ จึงเรียกชื่อตามว่า บ้านสำโรง แต่มีจำนวนน้อยกว่าจึงเรียกว่า บ้านสำโรงน้อย เมื่อมีการแบ่งเขตการปกครอง ของอำเภอบ้านหมี่ บริเวณทั้งหมดนี้ได้ถูกกำหนดให้เป็น ตำบลหินปัก ในอดีตชาวตำบลหินปักทั้งหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ไทพวน ต่อมาเมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนอื่น จึงมีการผสม ผสานทางชาติพันธุ์ขึ้นบ้าง

นอกจากนี้ ชื่อตำบลหินปักยังเกี่ยวข้องกับ ตำนานเมืองลพบุรี ตอนที่กล่าวถึง ควายทรพี ต่อสู้กับพญาพาลีในถ้ำ ทรพีแพ้ ถูกพญาพาลีฆ่าตาย พญาพาลีได้หักเอาหัวทรพีขว้างหินที่สุครีพเอาปิดปากถ้ำไว้ ด้วยฤทธิ์เดชทำให้หินแตกกระจัดกระจาย หินก้อนหนึ่งได้กระเด็นไปปักอยู่ที่ บ้านหินปักใหญ่ จึงได้ชื่อบ้านตั้งแต่นั้นมา
0.01s. 0.50MB