เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก มีเนื้อที่ที่ประมาณ 12,096 ไร่ หรือ 28.20 ตารางกิโลเมตร ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 5 กิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 10 หมู่บ้าน


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลหนองเมือง อ.บ้านหมี่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองทรายขาว อ.บ้านหมี่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบางกะพี้ อ.บ้านหมี่
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบ้านทราย อ.บ้านหมี่

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่ม โดยอาศัยน้ำทำการเกษตรจากคลองชลประทาน สายชัยนาท – ป่าสัก โดยมีคลองส่งน้ำแยกมาจากคลองชลประทานมาตำบลหินปัก คือ คลองสนามแจง คลองไม้เสียบ และคลองสายห้วยแก้ว และเส้นทางคมนาคมสายหลักของตำบล คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 สายบ้านหมี่ – โคกสำโรง และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3326 สายบ้านหมี่ – หนองม่วง


ลักษณะภูมิอากาศ

เนื่องจากตำบลกกสะทอนตั้งอยู่ที่สูงทำให้มีอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งปี

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาวเริ่มต้นตั่งแต่เดือน พฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมส่วนใหญ่จะรับอิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้และพายุดีเปรสชั่น และฝนจะตกชุกเดือน กรกฎาคม –กันยายน ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ย 1,070 ม.ม. / ปี (ปี2553)

จำนวนประชากรในตำบล

ตามทะเบียนราษฎร มีจำนวนครัวเรือน 1,075 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,355 คน แยกเป็นชาย 1,526 คน หญิง 1,829 คน
(ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนตุลาคม 2559)

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านหินปักเหนือ237254491135
2บ้านหินปักเหนือ 677914646
3บ้านหินปักทุ่ง8811420264
4บ้านหินปักทุ่ง 818016146
5บ้านหินปักทุ่ง128148276109
6บ้านหินปักใหญ่12115928076
7บ้านหินปักใหญ่ 155185340134
8บ้านหินปักใหญ่ 145197342120
9บ้านสำโรงน้อย 260335595200
10บ้านสำโรงใหญ่ 231261492145
รวม1,5131,8123,3251,0750.01s. 0.50MB