เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา27
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองช่าง212
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ กองคลัง17
ข้อตกลงหัวหน้าส่วนและพนักงานส่วนตำบล36
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด27
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหาร47

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB