นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 11,717 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ต.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโคกพุทราฝั่งขวา เริ่มจากบริเวณโรงเรียนวัดหินปักทุ่ง ถึงบริเวณนานายปลอย อ่อนละมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายวินัย นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายศักดิภณ บุญนำมา หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนางสาวเปรมใจ แผ่นทอง ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบริเวณสพานสอง ถึงบริเวณทำนบตาเปีย หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายทางเริ่มจาก ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณแยกคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบัวศรี อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พรหมบุตร หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
17 มิ.ย. 63โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
17 มิ.ย. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
8 มิ.ย. 63โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองลั่นทม เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสำเภา นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 6 แชร์  
8 มิ.ย. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายทางบริเวณทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10 แชร์  
8 มิ.ย. 63โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9 แชร์  
8 มิ.ย. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสะพานคลองลั่นทมถึงนานายวินัย ปิดทองคำ หมู่ที่ 6  แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังจากนานายสมคิด สงเคราะห์ ถึงนานายสมหมาย ขันทอง และนานายสุรินทร์ บุญลือ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายซอยชื้นสุวรรณ์อุทิศ หมู่ที่ 5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดหินปักเหนือ ถึงบริเวณคลองดาดคอนกรีตหน้าบ้านนายบุญยืน จันทบาล หมู่ที่ 1 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  แชร์  
3 ก.ย. 62โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี แชร์  
11 เม.ย. 62ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก  แชร์  
11 เม.ย. 62ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 20 รายการ
เปลี่ยนภาษา