นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 97 คน

เยี่ยมชม 39,066 คน

ประกาศราคากลาง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
29 เม.ย. 64จ้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายบุญเลิศ ประคองทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลงลูกรังบริเวณนานายบุญเติม กองบุญมา ถึงนานายไพฑูรย์ เลี้ยงถนอม หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถถนนลงลูกรัง จากสะพานข้ามคลองสนามแจง (ฝั่งขวา) ถึงฝายบางกะพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายไฝ ล้อมวัง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.126-07) หมู่ที่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลูกรัง จากแยกสะพานนานางสุมาลี แคนทอง ถึงนานายสุดหล้า แซมพิกุล หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลงลูกรัง เริ่มจากบริเวณนานายมนตรี ปานสูง ถึงเขตตำบลหนองทรายขาว หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณบ้านนางวารินทร์ จันทร์ฟุ้ง ถึงบ้านนางตรึงทิพย์ ยิ่งคำแหง หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณบ้านนางวารินทร์ จันทร์ฟุ้ง ถึงบ้านนางตรึงทิพย์ ยิ่งคำแหง หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบรเวณวัดหินปักทุ่ง หมู่ที่ 4 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64 จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเริ่มจากบ้านนายสมพร เสมาทอง ถึงบ้านนายสมบุญ วงค์อุทัย หมู่ที่ 2 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (จำนวน 2 ช่วง) แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากข้าง รพ.สต.หินปัก ถึงบริเวณสระน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าบ้านนางสำเรา แซมลำเจียก หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64จ้างติดตั้งราวกันตกบริเวณขอบสระวัดหินปักทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
29 เม.ย. 64ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากบริเวณสะพานวัดหินปักทุ่ง ถึงสี่แยกบ้านนางแพง วงษ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโคกพุทราฝั่งขวา เริ่มจากบริเวณโรงเรียนวัดหินปักทุ่ง ถึงบริเวณนานายปลอย อ่อนละมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายวินัย นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายศักดิภณ บุญนำมา หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
14 ต.ค. 63โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนางสาวเปรมใจ แผ่นทอง ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  แชร์  
19 ส.ค. 63โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบริเวณสพานสอง ถึงบริเวณทำนบตาเปีย หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 35 รายการ
เปลี่ยนภาษา