เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโคกพุทราฝั่งขวา เริ่มจากบริเวณโรงเรียนวัดหินปักทุ่ง ถึงบริเวณนานายปลอย อ่อนละมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี2914 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายวินัย นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3314 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายศักดิภณ บุญนำมา หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี2714 ต.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนางสาวเปรมใจ แผ่นทอง ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3114 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบริเวณสพานสอง ถึงบริเวณทำนบตาเปีย หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี5219 ส.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายทางเริ่มจาก ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณแยกคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 5519 ส.ค. 63
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบัวศรี อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พรหมบุตร หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี5919 ส.ค. 63
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4917 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 5217 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายคันคลองลั่นทม เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงที่นานายสำเภา นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 6598 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็ก สายทางบริเวณทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 10518 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9528 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสะพานคลองลั่นทมถึงนานายวินัย ปิดทองคำ หมู่ที่ 6 528 มิ.ย. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังจากนานายสมคิด สงเคราะห์ ถึงนานายสมหมาย ขันทอง และนานายสุรินทร์ บุญลือ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1143 ก.ย. 62
โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายซอยชื้นสุวรรณ์อุทิศ หมู่ที่ 5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี1103 ก.ย. 62
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดหินปักเหนือ ถึงบริเวณคลองดาดคอนกรีตหน้าบ้านนายบุญยืน จันทบาล หมู่ที่ 1 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1213 ก.ย. 62
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 1293 ก.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี1223 ก.ย. 62
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 136711 เม.ย. 62
ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับการคัดเลือก 35311 เม.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB