เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25633819 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี3519 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสละ ศิริพันธุ์ ถึงคลองศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3319 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 3219 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเริ่มจากบริเวณสะพานฟาร์มหมูยายส่วน ถึงบริเวณนายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3219 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองลำราง หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2718 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3717 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 5317 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3717 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า3417 มิ.ย. 63
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 25632719 ม.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256313216 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 14920 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลูกรังจากนายนายสมคิด สงเคราะห์ ถึงนานางสมหมาย ขันทอง และนายสุรินทร์ บุญลือ หมู่ที่ 9 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 12020 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 10620 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล.สายซอยชื้นสุวรรณ์อุทิศ หมู่ที่ 5 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 10320 ก.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากทางเข้าวัดหินปักเหนือ ถึงบริเวณคลองดาดครีตหน้าบ้านายบุญยืน จันทบาล หมู่ที่ 1 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 9420 ก.ย. 62
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 5 โครงการ) 1043 ก.ย. 62
โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายนาโคก จากที่นานางประณีต ชาวบ้านเกราะ ถึงที่นานายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบรี1273 ก.ย. 62
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสะพานสอง (ฝั่งขวา) เริ่มจากที่นานายเจริญ สุทธาทร ถึงที่นานายถนอม ขำขจิตร หมู่ที่ 3 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 883 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB