เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายคลองโคกพุทราฝั่งขวา เริ่มจากบริเวณโรงเรียนวัดหินปักทุ่ง ถึงบริเวณนานายปลอย อ่อนละมัย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี614 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายวินัย นาน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 514 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณสี่แยก หมู่ที่ 8 ถึงบ้านนายศักดิภณ บุญนำมา หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี714 ต.ค. 63
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณบ้านนางสาวเปรมใจ แผ่นทอง ถึงบ้านนายสุเทพ หมู่ที่ 8 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 414 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงกันยายน พ.ศ.2563)514 ต.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากบริเวณสพานสอง ถึงบริเวณทำนบตาเปีย หมู่ที่ 2 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี2819 ส.ค. 63
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตสายทางเริ่มจาก ถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณแยกคลองน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 3719 ส.ค. 63
โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านนางบัวศรี อินทร์ทอง ถึงบ้านนายสมศักดิ์ พรหมบุตร หมู่ที่ 7 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี3519 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 25632919 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ เริ่มจากบ้านนายถาวร ฟักกลิ่น ถึงบ้านนางประจุน จุ้ยวงษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี2719 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.จากบ้านนางสละ ศิริพันธุ์ ถึงคลองศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2319 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะรถบรรทุกขยะ 2519 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังเริ่มจากบริเวณสะพานฟาร์มหมูยายส่วน ถึงบริเวณนายสมคิด สงเคราะห์ หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2119 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณสะพานข้ามคลองลำราง หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2018 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ทีี่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน พ.ศ.2563 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2563)2311 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม พ.ศ.2563 ถึงมีนาคม พ.ศ.2563)3123 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงธันวาคม พ.ศ.2562)2323 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2917 มิ.ย. 63
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.และบ่อพัก เริ่มจากบ้านนายศิริ พันธุ์ดี ถึงบ้านนายบัวลอย ไตรธรรม หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 2817 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนน คสล.เริ่มจากบ้านนายโกมิน ประสมทรัพย์ ถึงบ้านนายสมัย แสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 4617 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB