เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2562123
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565120
ควบคุมภายใน12175
คู่มือปฏิบัติงาน3168
ควบคุมภายใน1270
คำแถลงนโยบาย140
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ137
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง138
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต139
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต132
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ140
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน137
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม133
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต138
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน135
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ142
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562170
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 167
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2562170

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB