เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1112
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/25621107
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565192
ควบคุมภายใน12284
คู่มือปฏิบัติงาน3275
ควบคุมภายใน12160
คำแถลงนโยบาย1128
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1126
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1114
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต1112
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11159
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1141
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1116
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1109
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1108
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1124
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1114
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621180
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 1132

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB