เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12175
คู่มือปฏิบัติงาน3168
คำแถลงนโยบาย140
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ137
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง138
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต139
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต132
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ140
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน137
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม133
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต138
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน135
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ142
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 163

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB