เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12201
คู่มือปฏิบัติงาน3192
คำแถลงนโยบาย171
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ154
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง157
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต157
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต145
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ171
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน153
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม149
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต156
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน152
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ156
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 190

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB