เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12297
คู่มือปฏิบัติงาน3289
คำแถลงนโยบาย1145
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1139
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1126
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต1125
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11219
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1153
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1125
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1120
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1123
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1138
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1129
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 1189

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB