เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12285
คู่มือปฏิบัติงาน3277
คำแถลงนโยบาย1129
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1127
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1115
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต1113
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11161
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1142
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1117
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1110
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1109
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1125
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1115
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 1174

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB