เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12284
คู่มือปฏิบัติงาน3275
คำแถลงนโยบาย1128
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ1126
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง1114
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต1112
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต11159
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1141
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน1116
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม1109
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต1108
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน1124
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ1114
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 1173

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB