เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน12243
คู่มือปฏิบัติงาน3236
คำแถลงนโยบาย196
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ185
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง181
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต180
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต169
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ1104
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน179
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม179
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต176
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน185
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ185
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 1131

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB