เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์

  ปลัดอบต.หินปักสำนักปลัด

 • นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • (ว่าง)

  นิติกร ระดับชำนาญการ

 • นางสาวรัตนา พหลโสภา

  นักพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติการ

 • นายวิชาญ จันทร์แย้ม

  เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

 • นายสะอาด ศรีสอน

  นักการ

 • นางชลธิชา ศิริพันธุ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยนักทรัพย์บุคคล

 • นางสาววีณา อำพันธ์มณี

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นางสาวเสาวนีย์ ขุนทองไฝ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายอภิวุฒิ แสนทวี

  พนักงานจ้างทั่วไป

  ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายพงษ์เดช วิลัย

  พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานขับรถยนต์

 • นางสาวปภัสรา หวังผล

  พนักงานจ้างทั่วไป

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

กองคลัง

 • นางสาวกรรณิการ์ จำปาดวง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวแสงเดือน แก้วหินลาย

  นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ

 • นางสาวปณิชา อ่อนละมัย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับชำนาญงาน

 • นางฤทัยรัตน์ เจริญ

  เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน

 • นางสาววนิดา สิงห์ทอง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวอังคณา วิลัย

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

กองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

  ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายงาม พิกุลเงิน

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นางสุธามาส เหลืองอร่าม

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายจักรกฤษ บุญหนุน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  คนงานทั่วไป

 • นายประสิทธิ์ ปล้องอ้วน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายอนุชิต โพธิ์ทอง

  พนักงานจ้างทั่วไป

  คนงานประจำรถขยะ

 • นายประสิทธิ์ สืบสอน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  คนงานประจำรถขยะ

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาววิมัณตา หมีนอน

  นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

 • นางปราณี จวบมี

  คศ.1

 • นางสาวสุกัญญา สมมัง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 • นายอรรถพล ศิริพันธุ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสุรัช ศรีสอน

  พนักงานจ้างทั่วไป

  คนงานทั่วไป

0.02s. 0.75MB