นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 236 คน

เยี่ยมชม 28,487 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์

  ปลัดอบต.หินปัก

  099-217-2622สำนักปลัด

 • นางสาวพรทิพย์ ปาลวัฒน์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  080-169-4622

 • นางพัสญา ปักษา

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

  082-231-8044

 • นางสาวรัตนา พหลโสภา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  081-899-3759

 • (ว่าง)

  นักทรัพยากรบุคคล

 • (ว่าง)

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นายสะอาด ศรีสอน

  นักการ

  085-942-2986

 • นางชลธิชา ศิริพันธุ์

  ผู้ช่วยนักทรัพย์บุคคล

  095-724-9226

 • นางสาววีณา อำพันธ์มณี

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  097-242-0129

 • นางสาวเสาวนีย์ ขุนทองไฝ

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  086-112-5464

 • นายจักรกฤษ บุญหนุน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  092-248-4903

 • (ว่าง)

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงษ์เดช วิลัย

  พนักงานขับรถยนต์

  096-208-5893

 • นางสาวปภัสรา หวังผล

  พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

  093-219-5701

กองคลัง

 • นางสาวกรรณิการ์ จำปาดวง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  085-332-8031

 • นางสาวแสงเดือน แก้วหินลาย

  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  086-629-3465

 • นางสาวปณิชา อ่อนละมัย

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  091-256-9265

 • นางฤทัยรัตน์ เจริญ

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

  089-343-1884

 • นางสาววนิดา สิงห์ทอง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  096-943-5534

 • นางสาวอังคณา วิลัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  092-580-5038

กองช่าง

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นางสุธามาส เหลืองอร่าม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  080-169-4594

 • (ว่าง)

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

  พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

 • นายประสิทธิ์ ปล้องอ้วน

  คนงานประจำรถขยะ

  086-525-6541

 • นายอนุชิต โพธิ์ทอง

  คนงานประจำรถขยะ

  062-589-8698

 • นายประสิทธิ์ สืบสอน

  คนงานประจำรถขยะ

  088-463-1015

 • นายไชโย จันทร์ฟุ้ง

  คนงานประจำรถขยะ

  086-525-6541

 • (ว่าง)

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นางสาววิมัณตา หมีนอน

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  095-556-4410

 • นางปราณี จวบมี

  ครูผู้ดูแลเด็ก คศ.2

  089-540-6089

 • นางสาวสุกัญญา สมมัง

  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

  081-794-8488

 • นายอภิวุฒิ แสนทวี

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  083-267-4488

 • นางสุรัช ศรีสอน

  คนงานทั่วไป

  064-973-3705เปลี่ยนภาษา