นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 39,117 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมนตรี ปานสูง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

  086-228-9946

 • นายสำเนียง พรรณา

  รองประธานสภาอบต.หินปัก

  089-235-4358

 • นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์

  เลขานุการสภาอบต.หินปัก

  099-217-2622สมาชิกสภา

 • นายเกรียงไกร พลอยประดับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  086-803-4174

 • นายชำนาญ เกตุชิต

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  081-018-1770

 • นายธงชัย ต้นพงษ์เจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  087-005-6162

 • นางผกาวัลย์ สินทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  089-830-6710

 • นายศักดิ์สิทธิ์ มีมั่งคั่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

  085-422-1523

 • นางณัฐติยา เผ้าหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  083-910-1325

 • นายประวิทย์ มีมั่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  089-540-2982

 • นายสมภพ โสพัฒน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  089-106-2732

 • นางวรรณนภา ศิริโพธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  080-662-2773

 • นายประชุม หนุนเพ็ชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  089-083-5677

 • นางมะลิลา อุดมพืช

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  084-768-9160

 • นางวิมล ทองแผ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  084-768-9160

 • นางจันจิรา สิทธิทำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  085-802-9578

 • นายบุญธรรม แสงเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  089-053-5546

 • นายทวีศักดิ์ หลักแหลม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  086-515-7805

 • นางเครือฟ้า รักวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  083-601-4168

 • นางบุญมา บรรจงเก็บ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  084-337-8106

 • นายพรชัย คำภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  089-804-9611เปลี่ยนภาษา