นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 11,734 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายมนตรี ปานสูง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก

 • นายสำเนียง พรรณา

  รองประธานสภาอบต.หินปัก

 • นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์

  เลขานุการสภาอบต.หินปักสมาชิกสภา

 • นายเกรียงไกร พลอยประดับ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายชำนาญ เกตุชิต

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายธงชัย ต้นพงษ์เจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางผกาวัลย์ สินทา

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายศักดิ์สิทธิ์ มีมั่งคั่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางณัฐติยา เผ้าหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายประวิทย์ มีมั่ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมภพ โสพัฒน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางวรรณนภา ศิริโพธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายประชุม หนุนเพ็ชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นางมะลิลา อุดมพืช

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางวิมล ทองแผ่น

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นางจันจิรา สิทธิทำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายบุญธรรม แสงเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายทวีศักดิ์ หลักแหลม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางเครือฟ้า รักวงษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางบุญมา บรรจงเก็บ

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายพรชัย คำภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 10เปลี่ยนภาษา