นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 28,495 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

คำขวัญ


“ วัฒนธรรมหินใหญ่ แรกถิ่นไทยพวน ครบถ้วนประเพณี ภาพสีล้ำค่า แดนผ้ามัดหมี่ ”
วิสัยทัศน์


“ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ครบถ้วนปัจจัยสี่
ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริม เติมเต็มสวัสดิการพื้นฐาน อภิบาลสิ่งแวดล้อม ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนา


(1) ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน
(2) พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
(5) พัฒนาการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนภาษา