เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

คำขวัญ


“ วัฒนธรรมหินใหญ่ แรกถิ่นไทยพวน ครบถ้วนประเพณี
ภาพสีล้ำค่า แดนผ้ามัดหมี่ ”วิสัยทัศน์


“ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ครบถ้วนปัจจัยสี่ ประเพณีวัฒนธรรมส่งเสริม
เติมเต็มสวัสดิการพื้นฐาน อภิบาลสิ่งแวดล้อม ”ยุทธศาสตร์การพัฒนา


(1) ส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจของชุมชน
(2) พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
(3) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
(4) พัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
(5) พัฒนาการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0.01s. 0.50MB