นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 69 คน

เยี่ยมชม 39,071 คน

บทบาทและอำนาจหน้าที่
กดแถบสีฟ้าด้านล่างเพื่อดูบทบาทและอำนาจหน้าที่แต่ละส่วนงาน

1.1 งานบริหารทั่วไป
   - งานสารบรรณ
   - งานบริหารงานบุคคล
   - งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
   - งานตรวจสอบภายใน
   - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
   - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
   - งานระเบียบข้อบังคับประชุม
   - งานการประชุม
   - งานอำนวยการและประสานงาน
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - งานกิจการสภา
   - งานกฏหมายและคดี
   - งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
   - งานส่งเสริมการเกษตร
1.2 งานนโยบายและแผน
   - งานนโยบายและแผนพัฒนา
   - งานวิชาการ
   - งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
   - งานงบประมาณ
   - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - งานข้อมูลพัฒนาการเด็ก
   - งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
   - งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   - งานติดตามและประเมินผล
   - งานส่งเสริมการศึกษา
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
   - งานกีฬาและนันทนาการ
1.4 งานสวัสดิการสังคม
   - งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
   - งานสังคมสงเคราะห์
   - งานศูนย์เยาวชน
   - งานฝึกอบรมพัฒนาการ
   - งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ
   - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการอาชีพ
   - งานข้อมูล
   - งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
   - งานพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
   - งานส่งเสริมทุนกลุ่มอาชีพ

2.1 งานการเงิน
   - งานการเงิน
   - งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
   - งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
   - งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
   - งานการบัญชี
   - งานทะเบียนการคุมการเบิกจ่ายเงิน
   - งานงบการเงินและงบทดลอง
   - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
   - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
   - งานพัฒนารายได้
   - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
   - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
   - งานพัสดุ
   - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
   - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์

3.1 งานก่อสร้าง
   -งานโยธา
   -งานก่อสร้างและบูรณะถนน
   -งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
   -งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
   -งานประเมินราคา
   -งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
   -งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3งานประสานสาธารณูปโภค
   -งานประสานกิจการประปา
   -งานไฟฟ้าสาธารณะ
   -งานระบายน้ำ
   -งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
3.4 งานผังเมือง
   -งานสำรวจและแผนที่
   -งานวางผังพัฒนาเมือง/ชุมชน
   -งานควบคุมทางผังเมือง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะ เกี่ยวกับ การศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการศึกษาเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ด้าน คือ
งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานบริหารวิชาการ
   - งานนิเทศการศึกษา
   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
   - งานลูกเสือและยุวกาชาด
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายทางการศึกษา
   - งานกิจการศาสนา
   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
   - งานกิจการเด็กและเยาวชน
   - งานกีฬาและสันทนาการ
งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
   - งานจัดการศึกษา
   - งานพลศึกษา
   - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
   - งานบริการและบำรุงสถานศึกษา
   - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เปลี่ยนภาษา