เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 25641012 ม.ค. 64
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563299 ธ.ค. 63
โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม2927 พ.ย. 63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25633810 พ.ย. 63
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563449 พ.ย. 63
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563429 พ.ย. 63
ช่องทางการให้บริการประชาชน393 พ.ย. 63
ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจและนายก อบจ5129 ต.ค. 63
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 25645220 ต.ค. 63
ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.25632719 ต.ค. 63
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564481 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ5614 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่องการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ20926 ส.ค. 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/25635221 ส.ค. 63
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/25635021 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น15120 ส.ค. 63
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น23014 ส.ค. 63
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ585 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน463 ส.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ12724 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB