เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564820 ต.ค. 63
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564121 ต.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ1114 ก.ย. 63
ประกาศ เรื่องการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ15626 ส.ค. 63
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/25632521 ส.ค. 63
ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/25632321 ส.ค. 63
ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น8420 ส.ค. 63
ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น17614 ส.ค. 63
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ315 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน253 ส.ค. 63
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ9524 ก.ค. 63
ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ3015 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด4910 ก.ค. 63
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 25634710 ก.ค. 63
โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563458 ก.ค. 63
คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก332 ก.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน492 ก.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด9123 มิ.ย. 63
อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกัน10922 มิ.ย. 63
แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย3019 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB