เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562515 ม.ค. 63
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเรื่อง พรบ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25621114 ม.ค. 63
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ภาษี914 ม.ค. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง714 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั่งพนักงานจัดเก็บภาษี914 ม.ค. 63
คำสั่งแต่งตั้งพนักงานจัดเก็บภาษี514 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ 714 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ1426 ธ.ค. 62
ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25623111 ธ.ค. 62
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก 3521 พ.ย. 62
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก 2921 พ.ย. 62
ควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก5221 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 25647312 พ.ย. 62
กิจกรรมจิตอาสา3912 พ.ย. 62
ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณปี 25633224 ต.ค. 62
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ7118 ต.ค. 62
ประกาศ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 25626316 ต.ค. 62
โครงการส่งเสริมประเพณีตักบาตรพระร้อย (ตักบาตรเทโว)5816 ต.ค. 62
อบต.หินปัก ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก Big Cleaning Day วัดหินปักใหญ่8116 ต.ค. 62
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 25625811 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB