นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 145 คน

เยี่ยมชม 28,503 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่3/2564

31 มีนาคม 2564 9 ครั้ง วีณา อำพันธ์มณี แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก จัดทำโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 และทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และนำข้อมูลมาประกอบการจัดทำแผนหรือทบทวน เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก เมื่อวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 

เปลี่ยนภาษา