กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหินปัก ได้จัดทำโครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยพานักเรียนโรงเรียนชุมชนตำบลหินปักไปศึกษา ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก