นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 39,140 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
31 มี.ค. 64โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่3/2564 แชร์  
15 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 แชร์  
11 ก.พ. 64ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2564 แชร์  
27 พ.ย. 63โครงการเยาวชนรักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม แชร์  
3 พ.ย. 63ช่องทางการให้บริการประชาชน แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจและนายก อบจ แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศ ใช้แผนดำเนินงานประจำปี 2564 แชร์  
19 ต.ค. 63ประกาศ ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2563 แชร์  
21 ส.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 2/2563 แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ แชร์  
3 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชน แชร์  
24 ก.ค. 63ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ แชร์  
15 ก.ค. 63ประกาศ เรื่องรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามหลักเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำ แชร์  
2 ก.ค. 63คู่มือ ป้องกันโรคไข้เลือดออก แชร์  
23 มิ.ย. 63ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด แชร์  
22 มิ.ย. 63อบต.หินปัก ร่วมรณรงค์ใส่หมวกกัน แชร์  
19 มิ.ย. 63แผนปฏิบัติการในป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แชร์  
19 มิ.ย. 63แผ่นประชาสัมพันธ์ การป้องกันและระงับอัคคีภัย แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 77 รายการ
เปลี่ยนภาษา