องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ในระหว่างวันทมี่ 9 - 11 กันยายน 2563