องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ขอแจ้งให้ผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ มาแสดงตนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก เพื่อยืนยันขอรับเงินในปีงบประมาณ 2564 ยื่นเอกสารภายในเดือนกันยายน 2563 เอกสารและหลักฐานการแสดงตนสามารถขอได้ที่องค์การบริหารสว่นตำบลหินปัก หรือ ดาวโหลดได้ที่ www.hinpak.co.th หรือเฟชบุ๊ค : อบต.หินปัก บ้านหมี่ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำ เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคม  วันและเวลาราชการ( รัตนา 081-899-3759 )และ(วีณา 097-242-0129) 

  สำหรับการแสดงตนในครั้งนี้ หากผู้รับเบี้ยยังชีพท่านใดที่ยังไม่มาแสดงตนตามกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักจะชะลอการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 จนกว่าจะได้มีการแสดงตนเป็นที่เรียบร้อย