นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 39,193 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64โครงการประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564 แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2564 แชร์  
9 ธ.ค. 63ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2563 แชร์  
10 พ.ย. 63ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 พ.ย. 63ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
9 พ.ย. 63ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
14 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ แชร์  
26 ส.ค. 63ประกาศ เรื่องการแสดงตนการมีชีวิตอยู่ของผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แชร์  
20 ส.ค. 63ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
14 ส.ค. 63ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
10 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด แชร์  
10 ก.ค. 63ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ก.ค. 63โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ปี 2563 แชร์  
2 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์ การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน แชร์  
1 พ.ค. 63รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก แชร์  
3 เม.ย. 63ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
12 ก.พ. 63ขอเชิญประชุมสภา อบต.หินปัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 แชร์  
5 ก.พ. 63รณรงค์ลดเผาในท้องถิ่น เพื่อลดหมอกควัน แชร์  
4 ก.พ. 63ต่อ รายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 74 รายการ
เปลี่ยนภาษา