เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2561อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนจัดหาพัสดุ 2562 (ผด.2)อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ผด.1)อบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/2562อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 (ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1)อบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่ 3อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบนอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 21-40 | 2/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.07s. 0.50MB