เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนทั่วไปในตำบลบางขามเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ขอประชาสัมพันธ์เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ได้ดำเนินการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กที่มีความต้องการในช่วงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรณีเหตุพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรัับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
เทศบาลตำบลโคกสลุด ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563ทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสลุด เรื่อง การขอถอนประกันสัญญาครบกำหนดถอรคืนทต.โคกสลุด ท่าวุ้ง ลพบุรี
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID-๑๙) องค์การบริหารส่วนตำบลบางขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างแนวกันดิน บริเวณถนนสายหน้าท่า หมู่ที่ 7 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการซ่อมแซมถนนดิน เริ่มต้นบริเวณนานายธวัชชัย วงษ์เนตร ถึง บริเวณฝายสามง่าม หมู่ที่ 1 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีอบต.บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับอบต.บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563อบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
จุดคัดกรองการแพร่ระบาด Covit-19 ให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการอบต.สนามแจงอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
???? ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ขอความร่วมมือ "หยุดเผา!!" เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปัญหา PM 2.5 อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
โครงการอบต.สัญจร พบประชาชน ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจอบต.หินปัก บ้านหมี่ ลพบุรี
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี
ลำดับที่ 1-20 | 1/15 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.22s. 0.50MB