เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
หนังสือแสดงเจตจำนง แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
หนังสือมอบอำนาจยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
หนังสือมอบอำนาจอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ใบคำร้องทั่วไปอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แบบฟอร์มขอรับเงินฌาปนกิจศพ (กองทุนขยะ)อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แบบคำร้องขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคนพิการ ประจำปี 2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
คำขอแจ้งเปิดประกอบกิจการอบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปีพ.ศ. 2561-2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2563อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี
ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้การบริการประชาชน ประจำปี 2562อบต.สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี

ลำดับที่ 1-20 | 1/14 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB