นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 57 คน

เยี่ยมชม 39,190 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักแนวทางการจัดการความรู้ 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักแผ่นพับวินัยและการรักษาระเบียบวินัย อบต.หินปัก
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับแผนงาน-ประจำปีงบประมาณ 64
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ประจำปีงบประมาณ 2564
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
7 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 พ.ค. 64เทศบาลตำบลโคกสลุดรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
6 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลหินปักแผนการดำเนินงานประจำปี 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 5744 ลว. 27 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0810.6/ว5435 ลว. 12 ก.ย. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว6562 ลว. 13 พ.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5546 ลว. 28 ก.ย. 61 เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5 พ.ค. 64องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะพี้ดงพลับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 0541 ลว. 30 ม.ค. 61 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/15 | แสดง 20 จาก 300 รายการ
เปลี่ยนภาษา