เมนูหลัก

ระเบียบ - ระเบียบ พรบ. พรก.

หัวข้อวันที่
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250330 เม.ย. 50
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253430 เม.ย. 50
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 252730 เม.ย. 50
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252730 เม.ย. 50
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250030 เม.ย. 50
พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250830 เม.ย. 50
พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251030 เม.ย. 50
พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247530 เม.ย. 50
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 252230 เม.ย. 50
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253530 เม.ย. 50
พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 249730 เม.ย. 50
พ.ร.บ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 254230 เม.ย. 50
พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 254230 เม.ย. 50
พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 254030 เม.ย. 50
พ.ร.บ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250930 เม.ย. 50
พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254230 เม.ย. 50
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา30 เม.ย. 50
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.254830 เม.ย. 50
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.254730 เม.ย. 50
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.254930 เม.ย. 50

ลำดับที่ 101-120 | 6/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB