นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 222 คน

เยี่ยมชม 28,486 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 19 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
8 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง (หมู่ที่ 1-10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างเหมาปรับปรุงโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถถนนลงลูกรัง จากสะพานข้ามคลองสนามแจง (ฝั่งขวา) ถึงฝายบางกะพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถถนนลงลูกรัง จากสะพานข้ามคลองสนามแจง (ฝั่งขวา) ถึงฝายบางกะพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลหินปัก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 มี.ค. 64จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
4 มี.ค. 64จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 มี.ค. 64จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 มี.ค. 64จ้างโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
22 ก.พ. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายไฝ ล้อมวัง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.126-07) หมู่ที่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
10 ก.พ. 64จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีต สายทางเริ่มจากถนน คสล.เดิมถึงบริเวณนานายไฝ ล้อมวัง (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.126-07) หมู่ที่ 6 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา