นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 39,168 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 28 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
27 เม.ย. 64จ้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายบุญเลิศ ประคองทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
27 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลงลูกรังบริเวณนานายบุญเติม กองบุญมา ถึงนานายไพฑูรย์ เลี้ยงถนอม หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP 5620 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง หัวพ่นยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายบุญเลิศ ประคองทรัพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างซ่อมสร้างถนนลงลูกรังบริเวณนานายบุญเติม กองบุญมา ถึงนานายไพฑูรย์ เลี้ยงถนอม หมู่ที่ 6 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 เม.ย. 64ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
8 เม.ย. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมเหรียญและใบรับรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64ซื้อวัสดุอื่นๆ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องขยายเสียง (หมู่ที่ 1-10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างเหมาปรับปรุงโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถถนนลงลูกรัง จากสะพานข้ามคลองสนามแจง (ฝั่งขวา) ถึงฝายบางกะพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบริเวณถนนทางเข้าโรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ถึงบริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
18 มี.ค. 64จ้างซ่อมสร้างถถนนลงลูกรัง จากสะพานข้ามคลองสนามแจง (ฝั่งขวา) ถึงฝายบางกะพี้ หมู่ที่ 1 ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
15 มี.ค. 64เหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลหินปัก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา