นางสาวใจทิพย์ เฉลิมจันทน์
ปลัดอบต. ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก
036-472870

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 11,763 คน

แผนป้องกันการทุจริต
วันที่นำขึ้นเรื่อง
24 มิ.ย. 62ควบคุมภายใน แชร์  
24 มิ.ย. 62คู่มือปฏิบัติงาน แชร์  
24 มิ.ย. 62คำแถลงนโยบาย แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน แชร์  
24 มิ.ย. 62มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม แชร์  
24 มิ.ย. 62แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต แชร์  
24 มิ.ย. 62โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แชร์  
21 มิ.ย. 62ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แชร์  
5 พ.ย. 61แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564)  แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา