ข้อมูลทั่วไป
      คำขวัญประจำตำบลหินปัก
      แผ่นพับอบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      ส่วนสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
      การบริหารจัดการองค์ความรู้
      แผนพัฒนาท้องถิ่น 58-60
      แผนป้องกันภัย อบต.หินปัก ฉบับล่าสุด
      การติดตามและการประเมินผล
      คำแนะนำในการชำระภาษี
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      รายการนำเที่ยวตำบลหินปัก
      เสาหงษ์
      ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ] 
      

โครงการอบรมการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

             การใช้สมุนไพรในการรักษาโรค เป็นทางเลือกหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรและนำมาใช้ เพื่อดูแลสุขภาพที่ดีและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์ท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ในด้านวิธีการเก็บ การักษา การนำสมุนไพรไปใช้ในการรรักษาโรค ช่วยกันปลูกรักษาดำรงไว้ไม่ให้สูญหายและพัฒนาให้มีมากยิ่งขึ้นไ ป

 

    ทำรายการเมื่อ: 11-มิย.-12at 11:18
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินปัก ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
โทร 036-472332  แฟกซ์ 036-629328 ต่อ 106 Email : info@hinpak.go.th
Copyright 2011.hinpk.go.th All rights reserved. Powered by Click idea design