เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/256219
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-256518
ควบคุมภายใน1285
คู่มือปฏิบัติงาน386
ควบคุมภายใน1262
คำแถลงนโยบาย134
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ131
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง132
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต130
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต125
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ132
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน130
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม128
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต128
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน126
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ136
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562162
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 157
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2562163

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB