เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ควบคุมภายใน1285
คู่มือปฏิบัติงาน386
คำแถลงนโยบาย134
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ131
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง132
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต130
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต125
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ132
มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน130
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม128
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต128
โครงการการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน126
ประกาศ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ136
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 154

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB